Nhà tài trợ

 

Tổ chức

STT Tên tổ chức Số tiền (VNĐ) Ghi chú
Tổng cộng

Cá nhân

STT Họ và tên Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch HĐQT GIBC 60.000.000
Tổng cộng 60.000.000

Cựu sinh viên

 
STT Họ và tên Số tiền (VNĐ) Trường Khoa Khóa
Tổng cộng