Mục đích tôn chỉ

Quỹ phát triển ĐHQG-HCM là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước, tuân thủ sự chỉ đạo của Cơ quan quản lý cấp trên và Đại học Quốc gia Tp.HCM. 

Quỹ phát triển ĐHQG-HCM hoạt động trên cơ sở tự tạo vốn do xã hội đóng góp và đầu tư nhằm hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học sinh – sinh viên của ĐHQG-HCM; góp phần vào sự phát triển bền vững của ĐHGQ-HCM.